Equmenia Öland

JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia Öland delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Equmeniakyrkan Öland.

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Öland

 • föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor.
 • hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling.
 • verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället.
 • hävda individens unika värde och frihet.
 • utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden.
 • visa på individens ansvar för Guds skapelse.
 • hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

Equmenia Öland har anförtrotts ansvaret för Equmeniakyrkan Ölands barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen har ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. Styrelsen ansvarar för att hålla församlingen underrättad om verksamhetens utveckling, val av styrelse samt års- och kassaberättelse.

Föreningen tillhör equmenia och dess region Öst.

Med medlem i föreningen avses den som under året deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet samt betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.
Equmenia Öland för medlemsregister på excel-ark på dator från hösten 2017 även i equmenias registerprogram repet.

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

För närvarande bedriver equmenia Öland scoutverksamhet i Byxelkrok.

Equmeniascout Byxelkrok är en del av scoutrörelsen. För att läsa mera om scoutrörelsen klicka här.

.
.
.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stadgarna som PDF klicka här

Stadgar för Equmenia Öland

§ 1 Föreningens grund, namn och ändamål

JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia Öland delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Den är också grunden för vår nära relation med Equmeniakyrkan Öland.

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Öland:

 • föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,
 • hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling
 • verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,
 • hävda individens unika värde och frihet,
 • utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,
 • visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt
 • hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

§ 2 Förening och församling i ömsesidigt arbete

Equmenia Öland har anförtrotts ansvaret för Equmeniakyrkan Ölands barn- och ungdomsverksamhet. Församlingen har ett andligt ansvar för barn- och ungdomsarbetet och bär dess ledare och funktionärer i bön och omsorg. Styrelsen ansvarar för att hålla församlingen underrättad om verksamhetens utveckling, val av styrelse samt års- och kassaberättelse.

§ 3 Tillhörighet

Föreningen tillhör Equmenia och dess region Öst.

Föreningens årsmöte kan även besluta att föreningen ska tillhöra eller vara medlem i annan organisation, under förutsättning att den organisationens ändamål stämmer överens med Equmenia Ölands stadgar.

§ 4 Medlemskap

Med medlem i föreningen avses den som under året

 • deltagit eller varit ledare i någon av föreningen beslutad verksamhet, och som
 • betalt av föreningen fastställd medlemsavgift, eller på annat sätt skriftligen tagit ställning för medlemskap.

Medlemskap gäller för innevarande kalenderår.

§ 5 Beslutsordning

Beslut om föreningens verksamhet och ekonomi fattas av årsmöte, föreningsmöte och styrelse. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Beslut i årsmöte, föreningsmöte och styrelse avgörs genom omröstning med enkel majoritet, det vill säga att det förslag som fått hälften + 1 av de avlagda rösterna ska gälla som beslut. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden röstar för, utom vid personval då avgörandet sker genom lottning.

Beslut om förslag om stadgeändring och upplösning av föreningen regleras i §§ 13-14  .

§ 6 Årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till årsmöte, som ska hållas senast den 31 januari varje år.

Kallelsen ska ske senast fyra veckor före årsmötet och mötet fattar beslut om de ärenden som angetts i dessa stadgar. Medlemmar som vill få ett ärende behandlat av årsmötet ska lämna sina förslag eller frågor tillsammans med en kort beskrivning till styrelsen senast två veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet ska finnas tillgängliga senast en vecka innan årsmötet.

I årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

§ 7 Årsmötets ärenden

I årsmötet behandlas följande ärenden:

 1. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för årsmötet,
 2. fastställande av dagordning,
 3. fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt,
 4. verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående verksamhetsår samt revisorernas berättelse,
 5. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen,
 6. riktlinjer för kommande verksamhetsår,
 7. fastställande av eventuell medlemsavgift,
 8. val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen,
 9. val av övriga styrelseledamöter,
 10. val av två revisorer och en revisorssuppleant,
 11. val av ledare och övriga funktionärer,
 12. val av valkommitte,
 13. val av ombud till Equmenias riksstämma samt region Östs regionstämma,
 14. val av ombud till övriga organisationer,
 15. förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen, samt
 16. övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

§ 8 Föreningsmöte

Styrelsen kan under året kalla medlemmarna till föreningsmöte för diskussion eller beslut i en viss fråga. Om minst 5 av medlemmarna eller de båda revisorerna begär det måste styrelsen kalla till föreningsmöte inom två månader.

Kallelse till föreningsmöte ska ske senast två veckor före föreningsmötet och innehålla de ärenden som ska behandlas i föreningsmötet. Handlingarna ska finnas tillgängliga senast en vecka innan mötet.

I föreningsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande- och rösträtt. Alla som är intresserade av föreningens verksamhet har närvaro- och yttranderätt, men däremot inte rösträtt.

§ 9 Föreningsmötets ärenden

I föreningsmötet behandlas följande ärenden:

 1. val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, justeringspersoner samt övriga funktionärer för föreningsmötet,
 2. fråga om föreningsmötet är sammankallat på rätt sätt, samt
 3. det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

Föreningsmötet får enbart behandla det eller de ärenden som angetts i kallelsen.

§ 10 Föreningens styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande och två övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktionärer som styrelsen eller årsmötet beslutat om.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsens ledamöter har närvaro-, yttrande- och rösträtt. För att kunna fatta beslut ska styrelsemötet varit sammankallat i förväg och minst hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Revisorerna samt eventuell pastor, diakon eller anställda ungdomsledare i föreningen och församlingen har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Dessutom skall en representant som utsetts av församlingen kallas till styrelsens möten. Församlingsrepresentanten har närvaro- och yttranderätt.

§ 11 Styrelsens uppgifter

Styrelsen leder föreningens verksamhet och ansvarar för det långsiktiga arbetet med strategier, visioner, planering av verksamhet och ekonomi, ledarstöd samt rekrytering.

Styrelsen ska också förbereda års- och föreningsmötets ärenden, verkställa de beslut som fattats av års- och föreningsmötet, hålla kontakt med såvä Equmeniakyrkan Öland, region Öst och Equmenia, tillsätta de kommittéer och arbetsgrupper som styrelsen anser nödvändigt samt i övrigt företräda föreningen.

§ 12 Firmateckning, ekonomisk förvaltning, revision

Equmenia Ölands firma tecknas var för sig eller två i förening av den eller de personer  som styrelsen utser.

Styrelsen ansvarar gemensamt för den ekonomiska förvaltningen och att upprätta års- och kassaberättelser till årsmötet. Styrelsen ska också upprätta medlemsstatistik och skicka in den till Equmenia.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och hur styrelsen verkställt de beslut som årsmöte, föreningsmöte och styrelse fattat. Revisorerna ska lämna en revisionsberättelse till årsmötet, som avslutats med ett förslag till årsmötet att bevilja eller avslå styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13 Ändring av stadgar

Ändring av föreningens stadgar kan endast ske vid årsmöte och kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för ändringsförslaget. Equmeniakyrkan Öland ska underrättas om förslag och beslut.

För ändring av §§ 1, 4, 13 och 14 krävs att den av Equmenias riksstämma valda styrelsen underrättats och godkänt förslaget till stadgeändring.

§ 14 Upplösning av föreningen

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte och efter att Equmeniakyrkan Öland har underrättas om förslaget. Upplösning av föreningen kräver att minst 2/3 av de närvarande röstberättigade röstar för framlagt förslag om upplösning. Församlingen skall underrättas om beslutet.

Vid upplösning av Equmenia Öland tillfaller föreningens tillgångar Equmeniakyrkan Öland. Om församlingen vid tillfället för föreningens upplösning inte existerar tillfaller tillgångarna i stället Equmenia.

—-

Dessa stadgar har antagits av Equmenia Ölands årsmöte den 23 januari 2019.  Equmeniakyrkan Öland. har underrättats den 27 januari 2019.